VISOKA ŠKOLA „BANJA LUKA COLLEGE“
Ul. Miloša Obilića 30
78 000 Banja Luka

Na osnovu člana 67. Zakona o visokom obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske” br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15) i člana 65. Statuta Visoke škole „Banja Luka College“, direktor Visoke škole „Banja Luka College“ raspisuje

Konkurs za prijem nastavnika u radni odnos

Visoka škola „Banja Luka College“ (u daljem tekstu: BLC) raspisuje konkurs za prijem nastavnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to:

Doktora nauka iz oblasti informatike……………………………………………1 izvršilac
Doktora nauka iz oblasti grafičkog dizajna……………………………………1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

– Da imaju naučni stepen doktora nauka iz navedenih oblasti
– Da imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine
– Da poznaju rad sa MS Office paketom
– Da aktivno poznaju najmanje jedan svjetski jezik

Prednost će imati oni kandidati koji imaju izbor u naučno-nastavna zvanja na univerzitetu.

Prednost će imati oni kandidati koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Osnovi podaci o studijskim programima dostupni su zainteresovanim kandidatima na sajtu BLC- a www.blc.edu.ba i u prostorijama BLC-a.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave:

1. Kraću biografiju
2. Diplome o završenom osnovnom, master i doktorskom studiju
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine
5. Odluku o izboru u nastavničko zvanje
6. Dokaz o poznavanju rada sa MS Office paketom
7. Dokaza o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.

Prijava na konkurs može se dostaviti lično ili putem pošte na gore navedenu adresu ili putem sljedećih e-mail adresa: blc@teol.net i pravnasluzba@blc.edu.ba.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.