Zaštita informacionih sistema često obrađuje u okviru nekih informatičkih predmeta, pa problematika zaštite informacionih sistema nije objedinjena na jednom mjestu, ili se obrađuje kao zaseban predmet, tako da se ukazala potreba za odgovarajućom knjigom, u kojoj će biti sintetizovana ova materija. 

Mnoga istraživanja pokazuju da je čovjek tvorac, nosilac, korisnik ali i  uzročnik (sa ili bez namjere) otuđenja, oštećenja ili uništenja informacija. Čovjek kreira, stvara i sprovodi, ali i narušava bezbjednost informacija i informacionih sistema. Stoga je neophodno ukazati na ulogu svijesti, koja se ogleda u sigurnoj primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija, bezbjednom elektronskom poslovanju, zaštićenoj komunikaciji, garantovanju privatnosti i dr. Kako se razvijaju sve bolje i bolje bezbjednosne tehnologije, koje otežavaju pronalaženje tehničkih propusta, napadači će se sve više okretati propustima ljudi, pa je pored obezbjeđenja informacionog sistema primjenom standardnih bezbjednosnih proizvoda – zaštitnih barijera, sistema za otkrivanje upada, ili moćnih uređaja za identifikaciju poput onih sa šiframa koje se mijenjaju u vremenskim intervalima, ili biometrijskih identifikacionih kartica, veoma bitno razviti svijest o potrebi zaštite informacionih sistema.