qrkod

AKREDITOVANI I LICENCIRANI AKADEMSKI STUDIJ

na koji se vrši upis u akademskoj 2017/18. godini, u skladu sa dozvolom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Rješenjem o akreditaciji Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske:

AKADEMSKI STUDIJ KOJI TRAJE 4 AKADEMSKE GODINE

Studijski program

INFORMATIKA

Inženjerstvo informacionih tehnologija

Studijski program

MENADŽMENT, POSLOVANJE I POSLOVNA EKONOMIJA

Smjerovi:

Poslovna ekonomija

Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja

Menadžment marketinga, trgovine i turizma

Menadžment logistike, špedicije i osiguranja

Menadžment zaštite na radu

Ekološki menadžment

Studijski program

GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Studijski program

MEDIJI I KOMUNIKACIJE

Smjerovi:

Novinarstvo i multimedija

Odnosi s javnošću

Studijski smjer

Menadžment kulture – produkcije

AKADEMSKI STUDIJ KOJI TRAJE TRI AKADEMSKE GODINE

Studijski program

INFORMATIKA

Studijski program

MENADŽMENT, POSLOVANJE I POSLOVNA EKONOMIJA

Smjerovi:

Preduzetnički menadžment

Menadžment finansija i bankarstva

Menadžment finansija i osiguranja

Menadžment logistike i špedicije

Menadžment marketinga

Menadžment zaštite na radu i zaštite životne sredine

Studijski program

GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE

AKADEMSKA ZVANJA KOJA SE STIČU NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA

Prema Zakonu o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 33/14 i 63/14) studenti stiču sljedeća akademska zvanja:

  • Student koji završi četverogodišnji studijski program Informatika na smjeru Inženjerstvo informacionih tehnologija stiče akademsko zvanje Diplomirani inženjer informatike – 240 ECTS

Student koji završi trogodišnji studijski program Informatika stiče akademsko zvanje Diplomirani informatičar – 180 ECTS

  • Student koji završi četverogodišnji studijski program Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija stiče akademsko zvanje Diplomirani ekonomista – 240 ECTS ( na smjerovima: Poslovna ekonomija, Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja, Menadžment marketinga, trgovine i turizma, Menadžment logistike, špedicije i osiguranja), Diplomirani menadžer zaštite životne sredine- 240 ECTS (na smjeru Ekološki menadžment), Diplomirani menadžer zaštite na radu- 240 ECTS (na smjeru Menadžment zaštite na radu)

Student koji završi trogodišnji studijski program Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija stiče akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista – 180 ECTS ( na smjerovima: Menadžment finansija i bankarstva, Menadžment finansija i osiguranja, Menadžment marketinga, Menadžment logistike i špedicije), Diplomirani ekonomista -menadžer – 180 ECTS ( na smjeru Preduzetnički menadžment) i Diplomirani menadžer zaštite na radu i zaštite životne sredine – 180 ECTS ( na smjeru Menadžment zaštite na radu i zaštite životne sredine)

  • Student koji završi četverogodišnji studijski program Grafički dizajn i vizuelne komunikacije stiče akademsko zvanje Diplomirani grafički dizajner – 240 ECTS

Student koji završi trogodišnji studijski program Grafički dizajn i vizuelne komunikacije stiče akademsko zvanje Diplomirani grafički dizajner – 180 ECTS

  • Student koji završi četverogodišnji studijski program Mediji i komunikacije stiče akademsko zvanje Diplomirani novinar – 240 ECTS (na smjeru Novinarstvo i multimedija) i Diplomirani komunikolog – 240 ECTS (na smjeru Odnosi s javnošću)
  • Student koji završi studijski smjer Menadžment kulture-produkcije u  četverogodišnjem trajanju stiče akademsko zvanje Diplomirani menadžer kulture – producent  – 240 ECTS

 Poslije završenog studija na BLC-u, svršeni student može da upiše drugi ciklus studija na univerzitetu koji dovodi do akademskog zvanja mastera što u zbiru sa prvim ciklusom predstavlja ukupno 300 ECTS bodova.

UPIS

Trajanje studija: student može, po svom izboru, da se upiše na trogodišnji ili četverogodišnji studij. Na prvu godinu studija može da se upiše kandidat koji je završio četverogodišnju srednju školu.

Prvi upisni rok traje, u pravilu, od početka juna do 15. jula. Za upis je potrebno popuniti prijavu koju budući student dobije u studentskoj službi, priložiti dvije fotografije i potrebna dokumenta. Za upis u prvu godinu  studija potrebno je donijeti diplomu  o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva za sve razrede  srednje  škole i izvod iz matične  knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju).

Školarina u akademskoj 2016/17. godini iznosi 2.300 KM i može se uplatiti u 12 mjesečnih rata ili kreditom preko poslovnih banaka. Školarina se umanjuje za studente kada iz jedne porodice na BLC-u studira dvoje i više studenata.

U cijenu školarine su u računate sve obaveze koje student ima od upisa do diplome, a koje uključuju potvrde, ispitne prijave, ispite, literature, vannastavne aktivnosti i diplomski rad.

Posebna pogodnost za srednjoškolce koji su svaki razred srednje škole završili sa prosječnom ocjenom 5.0- oslobađaju se plaćanja školarine za prvi semestar prve godine studija na BLC-u.

Mogućnost prepisa na prvu godinu studija postoji za studente koji su upisali prvu godinu studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

Mogućnost prepisa (upisa) na višu godinu studija postoji za lica koja su završila višu školu i za studente drugih visokoškolskih ustanova.

Upis se obavlja u Banjoj Luci, u zgradi Banja Luka College-a, Miloša Obilića 30.

Sva obavještenja mogu se dobiti usmeno na telefone:

Tel. +387 51 433 010                

        +387 51 433 012

Fax +387 51 433 815

Mob.  065 88 88 22,

           065 516 981,

           065 281 381

ili putem elektronske pošte na adresu: blc@teol.net

Poštovani roditelji i budući studenti Pozivamo vas da se o smjerovima koje nudi Visoka škola “Banja Luka College”, kao prva akreditovana visoka škola, informišete o upisu, načinu upisa, pohađanju nastave, predmetima i nastavnom osoblju, te ostalim pitanjima važnim budućim studentima i njihovim roditeljima direktno na našoj školi.
Banja Luka College
Poštovani roditelji i budući studenti Pozivamo vas da se o smjerovima koje nudi Visoka škola “Banja Luka College”, kao prva akreditovana visoka škola, informišete o upisu, načinu upisa, pohađanju nastave, predmetima i nastavnom osoblju, te ostalim pitanjima važnim budućim studentima i njihovim roditeljima direktno na našoj školi.
Banja Luka College