S ponosom ističemo da je BLC potpisao UGOVOR O SARADNJI sa Univerzitetom METROPOLITAN iz Beograda. Dogovorena je saradnja u oblasti nastave, naučno-istraživačkog rada, razmjene studenata, nastavka master i doktorskih studija studenata BLC-a na ovom Univerzitetu, zajedničko apliciranja na javnim konkursima i projektima, stručno i naučno usavršavanje studenata i nastavnika kao i drugi oblici saradnje koji su od interesa ovih visokoškolskih ustanova.

Prof.dr Dragan Domazet, rektor Univerziteta METROPOLITAN je naglasio potrebu i značaj uvezivanja ustanova u oblasti visokog obrazovanja koje teže novim izazovima i podizanju kriterija kao osnovne vrijednosti obrazovnog procesa. U tom pogledu METROPOLITAN i BLC daju veliki doprinos, a u vremenu koje dolazi ti efekti tek treba da se pokažu.

U ime BLC, prof. dr Željko Mirjanić je potencirao obostrani interes za saradnju ovih ustanova koje u prvom planu imaju kvalitet studija i brigu o studentu i nastavno-obrazovonom procesu. Istrajan i posvećen rad u visokom obrazovanju bez improvizacija samo može biti garancija uspjeha u budućnosti. Utoliko je značajnije povezivanje ovih visokoškolskih ustanova sa dvije strane Drine sa ciljem stvaranja kompatibilnog, stabilnog, prosperitetnog i konkurentnog obrazovnog sistema.