Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija

Trogodišnji studij

Studijski program je utvrđen tako da BLC djeluje u okviru savremenih tokova visokog obrazovanja i u funkciji ostvarivanja ciljeva i osnovnih principa na kojima se zasniva djelatnost visokog obrazovanja.

U cilju razvoja kvaliteta studija prema evropskoj dimenziji i standardima u visokom obrazovanju, u studijskom programu je između ostalog određeno i sljedeće: da je težište obrazovanja na stručnim predmetima neophodnim za obavljanje stručnih i profesionalnih poslova, da se studentima obezbjedi mogućnost da neposredno utiču na svoje stručno i profesionalno obrazovanje i profil kroz izborne nastavne predmete, da se studenti obrazuju za korištenje savremenih informatičkih sredstava, da se studentima u obliku obaveznih nastavnih predmeta obezbjede osnovna znanje iz ekonomije i poslovanja, bankarstva, osiguranja, menadžmenta i marketinga, povezivanje obrazovanja i stručnog rada, posebno kroz studentsku/stručnu praksu i na taj način davanje mogućnosti studentima za individualnu afirmaciju u cilju zapošljavanja. U trogodišnjem izvođenju ovog studijskog programa postoji 6 smjerova: Preduzetnički menadžment, Menadžment finansija i bankarstva, Menadžment finansija i osiguranja, Menadžment logistike i špedicije, Menadžment marketinga, Menadžment zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Smjerovi

Na smjeru Preduzetnički menadžment  studenti će biti osposobljeni da prepoznaju, definišu i analiziraju probleme iz ekonomije i menadžmenta, utvrde uzroke tih problema, što podrazumijeva da studenti izgrade analitički i kreativni pristup u rješavanju praktičnih i teorijskih problema i otklanjanju njihovih uzroka.

Studenti stiču neophodne kompetencije za obavljanje menadžerskih i analitičkih poslova u preduzećima, bankama, ustanova u obrazovanju, nauci, kulturi, zdravstvu, sportu; javnim službama; vladinim institucijama, profitnim i neprofitnim organizacijama kao i ostalim djelatnostima. Studenti se osposobljavaju za projektovanje organizacije i uspostavljanje efikasne organizacione strukture.

Ciljevi studijskog smjera Preduzetnički menadžment je obrazovanje stručnjaka čije će kompetencije biti opšta znanja sa širokim i svestranim uvidom u praktične poslove u okviru ekonomije i menadžmenta.

Studenti koji završe ovaj smjer biće osposobljeni da obavljaju poslove uspješnog menadžera, preduzetničke poslove, poslove planiranja, organizovanja, kontrole polovnih procesa, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja kvalitetom, poslove stručnog saradnika u organima uprave.

Po završetku studija student stiče zvanje Diplomirani ekonomista – menadžer – 180 ECTS 

Završetkom osnovnih akademskih studija na smjeru Preduzetnički menadžment, studenti imaju mogućnost da nastave studije na četverogodišnjem studiju i ostvare 240 ECTS bodova.

Visoka škola „Banja Luka College“ organizuje osnovne akademske studije u trajanju od tri godine (6 semestara), sa ukupno 180 ECTS bodova, iz oblasti finansija i bankarstva. Cilj ovog smjera je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtijevaju osnovna znanja iz ekonomije, monetarnog sistema i politike, bankarstva, bankarskog poslovanja i funkcionisanja finansijskog tržišta.

Svrha smjera je obrazovanje studenata iz oblasti ekonomije, na nivou osnovnih akademskih studija, koje obezbjeđuju sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti ekonomske teorije, kao i tema i problema iz oblasti finansija i bankarstva.

Uz teorijska znanja studenti stiču i dragocjena praktična znanja, gdje kroz obaveznu praksu, studije slučaja, seminare i projektne radove studenti rješavaju realne probleme. Pored redovnih kurseva, BLC organizuje i različite seminare i kurseve inovacija znanja za zaposlene na različitim finansijskim i bankarskim poslovima.

Student treba da bude osposobljen da prepozna, formuliše i analizira probleme iz ekonomije, a to podrazumijeva da student izgradi analitički i kreativan prilaz u rješavanju praktičnih i teorijskih problema. Sa druge strane, cilj smjera je da pruži neophodne kompetencije za obavljanje analitičkih i ekonomskih poslova u bankarskim i nebankarskim finansijskim institucijama. Savladavanjem smjera, student stiče vještine iz oblasti finansija i bankarstva  koje treba da ga učine sposobnim da individualno, kao i u timu radi na rješavanju konkretnih problema iz ove oblasti.

Studenti koji završe smjer Menadžment finansije i bankarstvo biće osposobljeni za obavljanje vrlo raznovrsnih finansijskih poslova: u bankama, kreditnih poslova, poslove na kreiranju optimalnog portfolija, državnim institucijama i lokalnoj samoupravi, u privrednim društvima, poslove stručnog saradnika, poslove kreditnog menadžera.

Nakon završenog trogodišnjeg studija student stiče zvanje Diplomirani ekonomista – 180 ECTS bodova.

Završetkom osnovnih akademskih studija smjera Menadžment finansija i bankarstva, studenti imaju mogućnost da nastave studije na  četverogodišnjim studijama - i ostvare 240 ECTS bodova.

Visoka škola „Banja Luka College“ organizuje osnovne akademske studije u trajanju od tri godine (6 semestara), sa ukupno 180 ECTS bodova, iz oblasti finansija i osiguranja.

Cilj ovog smjera je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtijevaju osnovna znanja iz ekonomije, osiguranja i funkcionisanja finansijskog tržišta, da upravljaju različitim finansijskim i berzanskim poslovima, rizicima u osiguranju, osiguravajućim društvima i institucionalnim investitorima.

Svrha smjera je obrazovanje studenata iz oblasti ekonomije, na nivou osnovnih akademskih studija, koje obezbjeđuju sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti ekonomske teorije, kao i tema i problema iz oblasti finansija i osiguranja.

Savladavanjem smjera, student stiče vještine iz oblasti finansija, osiguranja, koje treba da ga učine sposobnim da individualno, kao i u timu radi na rješavanju konkretnih problema iz ove oblasti i da ga učine sposobnim za odgovorno rukovođenje i koordinisanje kompleksnim poslovnim aktivnostima, kao i da mu pruži adekvatnu osnovu za nastavak studija.

Studenti koji završe ovaj smjer biće osposobljeni da obavljaju poslove osiguravača, aktuarske poslove, poslove finansijskog stručnjaka, procjene šteta u osiguranju. Za finansijskim stručnjacima postoje realne potrebe u velikom broju različitih djelatnosti. Studenti koji završe smjer Menadžment finansije i osiguranje su osposobljeni za obavljanje vrlo raznovrsnih finansijskih poslova: na berzama i brokersko-dilerskim društvima, investicionim fondovima, osiguravajućim organizacijama, penzionim i zdravstvenim fondovima kao i za poslove procjene investicionih projekata, poslove na kreiranju optimalnog portfolija.

Nakon završenog trogodišnjeg studija student stiče zvanje  Diplomirani ekonomista – 180 ECTS bodova.

Završetkom smjera Menadžment finansija i osiguranja, studenti imaju mogućnost da nastave studije na  četverogodišnjim studijama - i ostvare 240 ECTS bodova.
 

Visoka škola „Banja Luka College“je prva visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, koja je prepoznala potrebu za logističkom profesijom i koja je u svoje studijske programe uvela smjer za logistiku i špediciju.

Smjer je uveden sa ciljem da se tržištu, privredi i društvu obezbjede kvalitetni i kompetentni kadrovi, koji su sposobni da rješavaju različite probleme iz oblasti: logistike, lanaca snabdijevanja, špedicije, distribucije, transporta, skladištenja, upravljanja zalihama, i dr. Radi se o relativno novom zanimanju, koje je nastalo iz potrebe savremenog načina poslovanja na jedinstvenom evropskom i svjetskom tržištu.

Logistički menadžeri upravljaju različitim tokovima, procesima, sistemima i resursima sa ciljem da se prava roba ili usluga nađu na pravom mjestu, u pravo vrijeme, u pravoj količini, pravom stanju, pravom pakovanju i to sve po prihvatljivim cijenama.

Sa porastom značaja logističkog upravljanja, odnosno uloge i mjesta logistike u svakoj organizaciji, raste značaj i atraktivnost logističke profesije.

Logistički stručnjaci rade kao analitičari, planeri, konsultanti, menadžeri, specijalisti i asistenti na različitim nivoima odlučivanja. U praksi su to slijedeći poslovi: logističko planiranje i analiza; organizacija tokova uvoza i izvoza robe, menadžment lanca snabdijevanja, planiranje procesa distribucije robe u regionalnim i gradskim sredinama; organizacija isporuke ekspresnih pošiljki; planiranje i organizacija nabavke i dopreme sirovina, materijala i gotovih proizvoda; špeditersko i agencijsko posredovanje i zastupanje; upravljanje radom logističkih i distributivnih centara.

Dobra svjetska praksa je pokazala da logistički menadžeri moraju da raspolažu širokim skupom interdisciplinarnih znanja i vještina.

Studenti koji završe ovaj smjer mogu da rade u: špediterskim kompanijama i agencijama; trgovačko distributivnim kućama; industriji i proizvodnji; logističkim i distributivnim centrima; skladištima; transportnim kompanijama drumskog, željezničkog, vazdušnog, vodnog i poštanskog saobraćaja; servisnim službama, i dr.

Nakon završenog trogodišnjeg studija student stiče zvanje  Diplomirani ekonomista – 180 ECTS bodova.

Završetkom smjera Menadžment logistike i špedicije, studenti imaju mogućnost da nastave studije na  četverogodišnjim studijama - i ostvare 240 ECTS bodova.

Visoka škola „Banja Luka College“ organizuje osnovne akademske studije u trajanju od tri godine (6 semestara), sa ukupno 180 ECTS bodova, iz oblasti marketinga i  menadžmenta.

Smjer Menadžment marketinga koncipiran je tako da obezbjeđuje studentima konkretna, temeljna upravljačko-ekonomska znanja kao i znanje iz oblasti menadžmenta i marketinga., iz istraživanja tržišta, razvoja proizvoda, sistema distribucije roba i usluga, psihologije prodaje i promotivnih aktivnosti treba da omoguće studentima upješno i efikasno uključivanje u tokove privređivanja.

Cilj studijskog smjera je da se obrazuju studenti koji posjeduju adekvatna znanja iz osnovnih marketing disciplina: principa marketinga, ponašanja potrošača, marketing usluga, menadžmenta, i dr.

Završetkom smjera Menadžment marketing studenti stiču znanja iz marketinga, podržana komplementarnim znanjima iz ekonomije, statistike, biznisa, menadžmenta. Pored opštih ekonomsko-finansijskih, statističko-metodoloških i poslovno upravljačkih kompetencija, student stiče i sledeće sposobnosti: sposobnost organizovanja, vrednovanja i korišćenja rezultata istraživanja tržišta, sposobnost rješavanja problema u oblasti prodaje, nabavke, distribucije, razvoja proizvoda, promocije, sposobnost situacione analize i marketinškog planiranja.

Student koji završi smjer Menadžment marketing, biće osposobljen za obavljanje slijedećih poslova: poslove analitičara i planera marketinga, menadžera prodaje, tržišnog zastupnika, komercijaliste, menadžera razvoja proizvoda ili brenda, tržišnog predstavnika u inostranstvu, menadžera promotivnih aktivnosti i sl.

Nakon završenog trogodišnjeg studija student stiče zvanje  Diplomirani ekonomista – 180 ECTS bodova.

Završetkom smjera Menadžment marketinga, studenti imaju mogućnost da nastave studije na  četverogodišnjim studijama - i ostvare 240 ECTS bodova.
Smjer Menadžment zaštite na radu i zaštite životne sredine je jedinstven, jer se bavi psiho-socijalnim problemima mentalnog zdravlja na radnom mjestu, kao i sad već dugo prepoznatim hemijskim, fizičkim, mehaničkim i biološkim opasnostima koje mogu biti u radnoj i životnoj sredini. Koncept osnovnih akademskih studija smjera omogućava sticanje znanja za blagovremeno rješavanje problema zaštite na radu, zaštite životne sredine i djelovanje ka njihovom eliminisanju. Nastavni plan i program je zasnovan na zdravim osnovama u nauci i ima za cilj pružiti studentima visoka teorijska znanja i praktične vještine iz oblasti zdravlja i bezbjednosti na radu.

Studenti koji završe smjer Menadžment zaštite na radu i zaštite životne sredine rade u cilju poboljšanja bezbjednosti i zdravlja svih radnika. Zaštita na radu je potrebna bilo gdje postoji radno mjesto, tako da izbor budućeg radnog mjesta može biti raznolik: u ruralnim ili urbanim područjima; nacionalno ili međunarodno; u svim industrijama (kao što su: rudarstvo, poljoprivreda, maloprodaja, ugostiteljstvo, građevinarstvo, saobraćaj, proizvodnja, zdravstvo), u vladi, privatnom sektoru ili konsultantskim preduzećima.

Nakon završenog trogodišnjeg studija student stiče zvanje  Diplomirani menadžer zaštite na radu i zaštite životne sredine – 180 ECTS bodova.

Završetkom smjera Menadžment zaštite na radu i zaštite životne sredinestudenti imaju mogućnost da nastave studije na  četverogodišnjim studijama - i ostvare 240 ECTS bodova.