Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija

Četverogodišnji studij

Poslovno okruženje današnjice determinisano je stalnim promjenama, razvojem i inovacijama, što podrazumjeva proaktivni način razmišljanja i kreativnu upotrebu znanja. Studijski program menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija kreiran je da modernim metodama obrazovanja studentima omogući sticanje relevantnih znanja i vještina, koja će omogućiti zapošljavanje i rad u savremenim poslovnim sistemima. U četverogodišnjem izvođenju ovog studijskog programa postoji 6 smjerova iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja, logistike, špedicije i osiguranja, marketinga, trgovine i turizma, poslovne ekonomije i ekološkog menadžmenta i menadžmenta zaštite na radu.

Smjerovi

Visoka škola „Banja Luka College“ organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (8 semestara), sa ukupno 240 ECTS bodova, iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja.

Cilj smjera Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja osnovnih akademskih studija je obrazovanje stručnjaka čije će kompetencije biti opšta znanja sa širokim i svestranim uvidom u praktične poslove u okviru ekonomije. Student treba da bude osposobljen da prepozna, formuliše i analizira probleme iz ekonomije, a to podrazumijeva da student izgradi analitički i kreativan prilaz u rješavanju praktičnih i teorijskih problema. Sa druge strane, cilj smjera je da pruži neophodne kompetencije za obavljanje analitičkih i ekonomskih poslova u bankarskim i nebankarskim finansijskim institucijama.

Smjer se bazira na savremenim saznanjima i dostignućima ekonomske teorije i prakse vodećih domaćih i evropskih univerzitetskih centara,  pa su u strukturi smjera na osnovnim akademskim studijama zastupljeni obavezni i izborni nastavni predmeti u odnosu na ukupan broj ECTS bodova.

Svrha smjera je obrazovanje studenata iz oblasti ekonomije, na nivou osnovnih akademskih studija, koje obezbjeđuju sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti ekonomske teorije, analize, privrednog razvoja, poslovnog pristupa izučavanju savremenih ekonomskih disciplina, kao i tema i problema iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja.

Savladavanjem smjera, student stiče vještine iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja, koje treba da ga učine sposobnim da individualno, kao i u timu radi na rješavanju konkretnih problema iz ove oblasti i da ga učine sposobnim za odgovorno rukovođenje i koordinisanje kompleksnim poslovnim aktivnostima, kao i da mu pruži adekvatnu osnovu za nastavak studija.

Za finansijskim stručnjacima postoje realne potrebe  u velikom broju različitih djelatnosti. Studenti koji završe ovaj smjer Menadžment finansija, bankarstvo i osiguranje su osposobljeni za obavljanje vrlo raznovrsnih finansijskih poslova: u bankama, berzama i brokersko-dilerskim društvima, investicionim fondovima, međunarodnim finansijskim institucijama, osiguravajućim organizacijama, penzionim i zdravstvenim fondovima kao i za poslove procjene profitabilnosti investicionih projekata, kreditnih poslova, poslove na kreiranju optimalnog portfolija, državnim institucijama i lokalnoj samoupravi, u privrednim društvima, u obrazovnim ustanovama kao profesori grupe ekonomskih predmeta i drugim ustanovama.

Nakon završenog četverogodišnjeg studija student stiče zvanje Diplomirani ekonomista –240 ECTS bodova.

Završetkom osnovnih akademskih studija smjera Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja, studenti imaju mogućnost da nastave studije na diplomskim akademskim studijama drugog stepena-master studije bilo gdje u BiH i inostranstvu.

Nаstаvni plаn i prоgrаm nа čеtverоgоdišnjem smjeru Menadžment logistike, špedicije i osiguranja, dеfinisаn је u sklаdu sа sаvrеmеnim svjеtskim iskustvimа u lоgističkоm оbrаzоvаnju i rеаlnim pоtrеbаmа privrеdе i društvа u rеgiоnu. Dоbrа svjеtskа prаksа је pоkаzаlа dа lоgistički mеnаdžеri mоrајu dа rаspоlаžu širоkim skupоm intеrdisciplinаrnih znаnjа i vjеštinа. Pоrеd оpštih disciplinа i vjеštinа iz оblаsti еkоnоmiје, mеnаdžmеntа, prаvа, mаrkеtingа i infоrmаtikе, slušа sе čitаv niz užе stručnih prеdmеtа. Krоz tе prеdmеtе studеnti stiču rаzličitе vjеštinе, znаnjа i kоmpеtеnciје iz оblаsti: lоgističkоg mеnаdžmеntа, špеdiciје, оrgаnizаciје trаnspоrtа, sklаdišnоg pоslоvаnjа, uprаvlјаnjа zаlihаmа, rаdа lоgističkih i distributivnih cеntаrа, nаbаvkе i distribuciје rоbе, оsigurаnjа, uprаvlјаnjа lаncimа snаbdijеvаnjа u trgоvаčkim, prоizvоdnim i uslužnim kоmpаniјаmа. Uz tеоriјskа znаnjа studеnti stiču i drаgоcjеnа prаktičnа iskustvа, gdijе krоz оbаvеznu prаksu, studiје slučаја i prојеktnе rаdоvе rjеšаvајu rеаlnе lоgističkе prоblеmе.

Logistika predstavlja sistemsku podršku bez koje ne može da funkcioniše nijedna privredna i društvena djelatnost. Da bi obavili bilo koji posao  potrebni  su vam određeni  materijali, proizvodi, usluge, informacije, energija ili ljudi. Sve to vam neće biti dostupno na pravom mjestu  u pravo vrijeme, ako nemate efikasnu logistiku. Za logističkim stručnjacima postoje  realne potrebe u velikom broju različitih djelatnosti.

Lоgistički stručnjаci rаdе kао аnаlitičаri, plаnеri, kоnsultаnti, mеnаdžеri, spеciјаlisti i аsistеnti nа rаzličitim nivоimа оdlučivаnjа. U prаksi  su tо nајčеšćе slеdеći pоslоvi: lоgističkо plаnirаnjе i аnаlizа; špеditеrskо i аgеnciјskо pоsrеdоvаnjе i zаstupаnjе; оrgаnizаciја tоkоvа uvоzа i izvоzа rоbе, sklаdišnо pоslоvаnjе i uprаvlјаnjе zаlihаmа; mеnаdžmеnt lаnаcа snаbdijеvаnjа, plаnirаnjе prоcеsа distribuciје rоbе u rеgiоnаlnim i grаdskim srеdinаmа;  plаnirаnjе i оrgаnizаciја nаbаvkе i dоprеmе sirоvinа, mаtеriјаlа i gоtоvih prоizvоdа; uprаvlјаnjе rаdоm lоgističkih i distributivnih cеntаrа; оrgаnizаciја ispоrukе еksprеsnih pоšilјki, uprаvlјаnjе trаnspоrtnim prоcеsimа i kаpаcitеtimа; оsigurаnjе rоbе u trаnspоrtu; uprаvlјаnjе kаpаcitеtimа, rеsursimа i vrеmеnоm оpsluživаnjа u uslužnоm i јаvnоm sеktоru; pоslоvi tеhničkе, infоrmаtičkе i sоftvеrskе pоdrškе pri ispоruci prоizvоdа, uslugа i infоrmаciја.

Studenti koji završe ovaj smjer mogu da rade u: špеditеrskim kоmpаniјаmа i аgеnciјаmа; trgоvаčkо distributivnim kućаmа; industriјi i prоizvоdnji; lоgističkim i distributivnim cеntrimа; sklаdištimа; trаnspоrtnim kоmpаniјаmа drumskоg, žеlеzničkоg, vаzdušnоg, vоdnоg i pоštаnskоg sаоbrаćаја; оsigurаvајućim kućаmа; grаdskim uprаvаmа; pоliciјi, vојsci, ministаrstvimа, privrеdnim kоmоrаmа i servisnim službama.

Nakon završenog četverogodišnjeg studija studentstiče zvanje Diplomirani ekonomista – 240 ECTS bodova.

Završetkom osnovnih akademskih studija smjera Menadžment logistike, špedicije i osiguranja, studenti imaju mogućnost da nastave studije na diplomskim akademskim studijama drugog stepena-master studije bilo gdje u BiH i inostranstvu.

Ovaj studijski smjer omogućava studentima da steknu sposobnost da utvrde potrebe kupaca i definišu zahtjeve koje proizvod, u skladu sa tim potrebama treba da ima, kao i sposobnost da uspješno promovišu i prodaju isti. Kako izgleda put proizvoda i usluga od nastanka do statusa brenda, kako izgleda njihova promocija, kreiranje slogana, vođenje kampanja, upoznavanje sa važnim komunikacionim PR vještinama, istraživanje tržišta su sve segmenti koji se uče na studijskom smjeru Menadžment marketinga, trgovine i turizma.

Smjer  Menadžment  marketinga,   trgovine   i  turizma  pokrenut   je  zbog  uočenog nedostatka  vrhunski obrazovanih stručnjaka koji mogu odgovoriti na izazove savremenog marketinga, trgovine i turizma, odnosno zbog obrazovanja novih i inovativnih generacija.

Ova profesija ništa ne prepušta slučaju. Prodaja je proizvodno i tržišno usmjerena, upravlja kategorijama usluga i proizvoda, brine o ciljanim proizvodima, sezonskim proizvodima, o komunikaciji, prezentaciji, ugodnom iskustvu kupovine, od uređenja  prodajnog prostora  pa do jednostavnijeg procesa  same kupovine. Takođe tu su i logistika, distributivni kanali, kao i analiza konkurencije. Kroz upoznavanje sa potrebnim teorijskim i  stručnim  znanjima studentima  je  omogućeno  analitičko  i sveobuhvatno  sagledavanje svih  aspekata marketinga, trgovine i turizma što im po završetku studija omogućava brzo pronalaženje  posla na tržištu.

Nakon završenog četverogodišnjeg studija student stiče zvanje  Diplomirani ekonomista – 240 ECTS bodova.

Završetkom osnovnih akademskih studija smjera Menadžment marketinga, trgovine i turizma studenti imaju mogućnost da nastave studije na diplomskim akademskim studijama drugog stepena- master studije bilo gdje u BiH i inostranstvu.

Smjer Poslovna ekonomija kao četverogodišnji  studij i kao logičan nastavak smjera Preduzetnički menadžment koncipiran je kao odgovor  na uočeni nedostatak visokoobrazovanih  sadržaja  oblikovanih  prema  potrebama savremenog poslovanja  i usmjerenih  razvoju preduzetničke kulture.

Ovaj smjer  odgovara  na izazove aktuelne  poslovne  prakse  i tržišta rada  kome su neophodni kadrovi opremljeni  efikasnim poslovnim znanjima i vještinama  potrebnim za servisiranje rastućih potreba malih i srednjih preduzeća kao prirodnih zamajaca ekonomskog razvoja na globalnoj sceni. Nastavni program smjera usmjeren je ka podsticanju i razvijanju individualnih preduzetničkih osobina i sposobnosti te sticanju poslovnih znanja i vještina. Podstiču se i razvijaju inicijativnost, inovativnost, kreativnost, komunikativnost, sposobnost prepoznavanja prilika te  procjene  i preuzimanja  prihvatljivog  poslovnog  rizika. Specifičnim poslovnim  znanjima  i vještinama  nabrojane   osobine  i sposobnosti pretvaraju  se  najprije  u  realistične poslovne ideje, a zatim i projekte koji će imati sve preduslove za uspješnu realizaciju. Težište svih aktivnosti na ovom smjeru je na svestranom poslovnom i preduzetničkom obrazovanju te pripremi za savremene poslovne izazove.

Nastavni proces na ovom smjeru treba  da studente osposobe za odgovorno rukovođenje i koordinisanje kompleksnim poslovnim aktivnostima, kao i da im pruži adekvatnu osnovu za nastavak studija.

Smjer Poslovna ekonomija obuhvata širok spektar zanimanja za prvi studijski ciklus (diplomirani ekonomista je kvalifikovan je za oko 200 različitih radnih mjesta.

Studenti koji završe ovaj smjer mogu, između ostalog, obavljati sljedeće poslove: istraživač u odjeljenju za organizaciju; istraživač u odjeljenju za menadžment ljudskih resursa, istraživač u odjeljenju za razvoj; projektant organizacije; projektant sistema plaćanja i nagrađivanja; menadžer projekta; konsultant za organizaciju i menadžment; menadžer proizvoda; menadžer promjena; menadžer poslovnih procesa; interni ekonomski analitičari i poslovni planeri u velikim preduzećima; eksterni analitičari i poslovni savjetnici; poslovni konsultanti na području poslovanja malih i srednjih preduzeća; menadžer pojedinih poslovnih funkcija itd.

Nakon završenog četverogodišnjeg studija student stiče zvanje  Diplomirani ekonomista – 240 ECTS bodova.

Završetkom osnovnih akademskih studija smjera Poslovna ekonomija studenti imaju mogućnost da nastave studije na diplomskim akademskim studijama drugog stepena- master studije bilo gdje u BiH i inostranstvu.
 

Ekološki menadžment je studijski smjer koji je nastao kao  potreba industrije, privrede i institucija koje se suočavaju sa problemima zaštite životne sredine i kojima su potrebni kadrovi sa interdisciplinarnim znanjima u ovoj oblasti. Ovaj studijski smjer je koncipiran tako da se studenti pripremaju za poslove koji iziskuju znanja iz oblasti zaštite životne sredine i stiču sposobnost određivanja i praćenja zagađujućih materija u životnoj sredini, upoznavaju se sa dokumentacijom i metodologijom izrade dokumenata koji su potrebni za dobijanje ekološke dozvole.

Savladavanjem neophodnih znanja o zaštiti voda, vazduha, zemljišta, procjeni rizika, monitoring životne sredine, metoda i procesa u obradi otpadnih voda, budući stručnjaci, po završetku ovih studija, će biti osposobljeni da primjenom odgovarajućih metoda i tehnika upravljaju kavlitetom životne sredine.

Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u okviru institucija koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta životne sredine, timovima angažovanim na uspostavljanju sistema zaštite životne sredine, državnim agencijama, inspekcijama, konsultatskim firmama iz oblasti zaštite životne sredine, nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva.

Nakon završenog četverogodišnjeg studija student stiče zvanje  Diplomirani menadžer zaštite životne sredine – 240 ECTS bodova.

Završetkom osnovnih akademskih studija smjera Ekološki menadžment studenti imaju mogućnost da nastave studije na diplomskim akademskim studijama drugog stepena- master studije bilo gdje u BiH i inostranstvu.
 

Na smjeru Menadžment zaštite na radu studenti stiču znanje, vještine i kompetencije za uspješno rješavanje složenih problema u djelimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija i stiču znanja i veštine potrebne za timski rad pri rješavanju složenih problema iz struke, koje ih čine relevantnim kadrom za tržište rada.

Nastavni plan i program ima za cilj pružiti studentima visoka teorijska znanja i praktične vještine iz oblasti zdravlja i bezbjednosti na radu.

Svrha ovog studijskog programa se ogleda u obezbjeđivanju profesionalnih kompetencija studenata u sljedećim oblastima: upravljanje rizikom i metode procjene rizika i upravljanje projektima, proizvodnim procesima i sistemima, postrojenja instalacije pod pritiskom, osnove ekološkog građenja, elemente automatizacije, transportne sisteme, zaštitu građevinskih objekata od požara, informatičke metodologije.

Profesionalci zaštite na radu su uključeni u: monitoring i modifikacije radne sredine; sprovođenje obrazovnih programa; procjene rizika radnih mjesta; osmišljavanju, evaluaciji i primjeni OHSAS sistema menadžmenta; preduzimanju revizije i kontrole u oblasti zaštite na radu; istragu nesrećnih događaja, obezbjeđivanje usaglašenosti sa zakonodavstvom.

Studenti koji završe smjer Menadžment zaštite na radu osposobljeni su za obavljanje poslova sigurnosti i zdravlja na radu; poslovi zaštite zdravlja zaposlenih: preventivni pregledi i ispitivanja opreme za rad (strojevi, uređaji, postrojenja, instalacije itd..); izradu uputstava za siguran rad; ispitivanja radne okoline, hemijskih i fizičkih štetnosti, mikroklime, bioloških štetnosti.

Nakon završenog četverogodišnjeg studija student stiče zvanje  Diplomirani menadžer zaštite na radu – 240 ECTS bodova.

Završetkom osnovnih akademskih studija smjera Menadžment zaštite na radu studenti imaju mogućnost da nastave studije na diplomskim akademskim studijama drugog stepena- master studije bilo gdje u BiH i inostranstvu. Visoka skola „Banja Luka College“ ima saradnju sa drugim fakultetima i Naučno-istraživačkim institutima, pa tako studenti koji idu na ovaj studijski smjer imaju mogućnost da završe smjer Inženjerstvo zaštite na radu i dobiju zvanje Inženjer zaštite na radu - 240 ECTS bodova