Knjiga „Pravna informatika“ je nastala kao rezultat nastojanja da se problematika  primjene informatike i informacionih tehnologija u pravu obradi na dostupniji način. Zahvaljujući informacionim tehnologijama i pravo u 21. vijeku se bitno promjenilo. U savremenom pravu treba stvoriti pravnu podlogu za primjenu informacionih tehnologija, posebno jer se stalno kasni sa pravnom regulativom, a tehnologija se sve brže razvija. Informacione tehnologije u pravu treba posmatrati kao dio nove i šire uloge prava u razvoju savremenog društva.

Ova knjiga čitaocima treba da približi problematiku pravne informatike, otvori neka pitanja, ponudi objašnjenja i odgovarajuća rješenja. Ona predstavlja pokušaj sinteze, kao i predstavljanje raznih studija, monografija, projekata i drugih radova koji su postepeno razvijali naučnu oblast pravne informatike.