Savremena ekonomska i poslovna dinamika traži sve veću otvorenost, slobodu i liberalizam svih ekonomskih subjekata. To podrazumijeva visok stepen povjerenja ili socijalnog kapitala,odnosno pokreće dilemu o odnosu između poslovanja i etike.  Upravo ovom problematikom bavi se autor knjige Poslovna etika u savremenoj ekonomiji.

Novija istraživanja u ovoj oblasti pokazuju da odsustvo etičkih normi u poslovanju nanosi veliku štetu kako pojedinim kompanijama, tako i ukupnoj svjetskoj ekonomiji. Zbog toga se ovoj temi posvećuje sve više pažnje u istraživanjima i edukaciji, posebno u zemljama gde je preduzetništvo izuzetno razvijeno. Odrediti granicu poslovne etike predstavlja veliki izazov za svakog rukovodioca, ali i za sve zaposlene ljude.  To je pitanje lične odluke, vlastitog doživljaja situacije, potreba, interesa i motiva, pitanje vlastitog moralnog integriteta, ali i pitanje kulturnog nasleđa, očekivanja i pritisaka koji dolaze iz preduzeća i okruženja.

Upravo zbog toga što se i sam pojam poslovne etike pojavio u vremenu kada je ona došla u krizu i kada su biznismeni postali svjesni da je ona neophodna za uspješno poslovanje. 

Zadatak je i razmotriti poremećaje tokova poslovanja u okruženju, poremećaje unutar kompanije, moralne obaveze pripadnika određene profesije, kako se ponašaju pojedinci između ličnog i poslovnog morala, lične moralne standarde i zahtjeve preduzeća, da li su i kakve aktivnosti nametnute od strane kolektivnog subjekta (tim, kompanija, sredina), da li preduzetnik preduzima aktivnosti koje nisu u skladu sa njegovim normama kako bi postigao uspjeh.

Nedostatak poslovne etike vodi poslovnom neuspjehu. Polazimo od pretpostavke da preduzeće treba da ustanovi svoje ciljeve, svrhu, vrijednosti i važnosti, a postavljanje ciljeva i određivanje svrhe preduzeća pomaže da se odgovori na važna pitanja u poslovanju.

Kao etički problem i ujedno mogući neuspjeh preduzeća javlja se ako preduzeće sebi za cilj, na primjer, postavi da „smrvi“ konkurenciju ne birajući sredstva. Koncept svrhe organizacije – onoga za šta se zalaže organizacija – jeste centralni tradicionalni etički koncept. Organizacije koje uspijevaju uskladiti i uspostaviti ravnotežu između načela profitabilnosti i etičnosti biti one organizacije koje će imati dugoročnu perspektivu rasta i razvoja.