Troškovi školovanja. Visina naknade za upis i troškove školovanja za akademsku 2012/13. godinu iznosi 2.300 KM (ista kao prethodnih godina) i pokriva troškove: nastave, ispita, korištenja ispitne literature i biblioteke, korištenja kabineta informatike i interneta, informacionog sistema BLC- i sve troškove upisa i ovjere semestra. U naknadu za troškove školovanja uračunato je i korištenje informatičkog sistema “učenja na daljinu’’.

Školarina se srazmjerno umanjuje za studente kada iz jedne porodice studira na BLC-u dvoje i više studenata.

Posebna pogodnost za srednjoškolce koji su svaki razred srednje škole završili sa prosječnom ocjenom 5,0 –  oslobađaju se plaćanja školarine za prvi semestar prve godine studija na BLC-u.

Način uplate troškova školovanja. Student može troškove školovanja uplatiti po svom izboru na jedan od sljedećih načina:

u cjelosti, prilikom upisa na studij, ili

do 12 jednakih rata u toku školske godine.

Posebna pogodnost za studente je mogućnost da uplate troškove školovanja u 12 mjesečnih rata putem kredita za studente kod Komercijalne ili Nove banke u Banjoj Luci.        

Navedena školarina pokriva troškove:

nastave/predavanja, vježbe, konsultacije za upisanu akademsku godinu,prijavljivanje i polaganje ispita,korištenja udžbenika i druge obavezne ispitne literature,korištenja biblioteke i elektronske biblioteke,korištenja informatičkih kabineta i interneta,korištenja integrisanog informacionog sistema BLC-a na web tehnologiji,administrativnog postupka za upis i ovjeru semestra.