PRVA AKREDITOVANA VISOKA ŠKOLA U BiH

AKREDITOVANI LICENCIRANI STUDIJ-GARANCIJA SIGURNOSTI I KVALITETA

Kao potvrda dosadašnjeg kvalitetnog rada BLC je prva visoka škola u BiH koja je dobila akreditaciju kojom se potvrđuje da su ispunjeni standardi kvaliteta prema evropskim standardima visokog obrazovanja.

Menadžment,poslovanje i poslovna ekonomija

Trogodišnji studij

• Preduzetnički menadžment

• Menadžment finansija i bankarstva

• Menadžment finansija i osiguranja

• Menadžment logistike i špedicije

• Menadžment za ljudske resurse i poslovnuinformatiku

• Menadžment trgovine

• Menadžment turizma

• Menadžment marketinga

• Menadžment zaštite na radu i zaštite životnesredine

 

Četvorogodišnji studij

• Poslovna ekonomija

• Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja

• Menadžment marketinga, trgovine i turizma

• Menadžment logistike, špedicije i osiguranja

• Ekološki menadžment

• Menadžmet ljudskih resursa

 

Student koji završi trogodišnji studij stičeakademsko zvanje: diplomirani ekonomista; diplomirani menadžer (uže usmjerenje studijskog programa) i diplomirani ekonomista -menadžer -180 ECTS

Student koji završi četvorogodišnji studij stičeakademsko zvanje: diplomirani ekonomista; diplomirani menadžer (uže usmjerenje studijskog programa) – 240 ECTS

 

Grafički dizajni vizuelne komunikacije

Trogodišnji studij

• Grafički dizajn i vizuelne komunikacije

Četvorogodišnji studij

• Grafički dizajn i vizuelne komunikacije

Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje:diplomirani grafički dizajner – 180 ECTS

Student koji završi četvorogodišnji studij stiče akademsko zvanje:diplomirani grafički dizajner – 240 ECTS

 

Studijski program:

Informatika

Trogodišnji studij

• Informatika

Četvorogodišnji studij

• Inženjerstvo informacionih tehnologija

• Informacione tehnologije

• Poslovna informatika

• Grafički dizajn i računarska grafika

Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje: diplomirani informatičar -180 ECTS

Student koji završi četvorogodišnji studij stiče akademsko zvanje: diplomirani inženjer informatike – 240 ECTS,  diplomirani informatičar – 240 ECTS

 

Mediji i komunikacije

Četvorogodišnji studij

• Odnosi s javnošću i menadžment medija

• Novinarstvo i multimedija

Student koji završi četvorogodišnji studij stiče akademsko zvanje:

– diplomirani menadžer za odnose s javnošću i medije- 240 ECTS

– diplomirani novinar -240 ECTS

NAPOMENA: U toku je proces licenciranja izmjena studijskog programa Mediji i komunikacije, tako da će akademske 2013/14 biti uvedeno akademsko zvanje:  diplomirani komunikolog– 240 ECTS, umjesto diplomirani menadžer za odnose s javnošću i medije- 240 ECTS

 

Menadžment u javnojupravi, za javne službe i administraciju

Trogodišnji studij

• Menadžment u javnoj upravi, za javne službe i administraciju

Četvorogodišnji studij

• Menadžment i informacione tehnologije i sistemi u javnojupravi, za javne službe i administraciju

Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje diplomirani menadžer u javnoj upravi, za javne službe iadministraciju-180 ECTS

Student koji završi četvorogodišnji studij stiče akademsko zvanjediplomirani menadžer u javnoj upravi, za javne službe iadministraciju i informacione tehnologije i sisteme u upravi – 240 ECTS

 

Studijski program:

Menadžment udruštvenim djelatnostima inevladinom sektoru 

Trogodišnji studij

•  Menadžment kulture

Četvorogodišnji studij

• Menadžment kulture-produkcije

Student koji završi trogodišnji studij stiče akademsko zvanje: diplomirani menadžerkulture -180 ECTS

Student koji završi četvorogodišnji studij stiče akademsko zvanje:diplomirani menadžer kulture – producent – 240 ECTS

 

Prvi upisni rok je predviđen u junu i u prvoj polovini jula.

Drugi upisni rokje predviđen u drugoj poloviniavgusta i u septembru.

Troškovi školovanja. Visinanaknade za upis i troškoveškolovanja za akademsku 2011/12. godinuiznosi 2.300 KM (ista kao prethodnih godina)i pokriva troškove: nastave, ispita, korištenjaispitne literature i biblioteke, korištenja kabinetainformatike i interneta, informacionog sistemaBLC- i troškove upisa i ovjere semestra. U naknaduza troškove školovanja uračunato je i korištenjeinformatičkog sistema “učenja na daljinu’’.Školarina se srazmjerno umanjuje za studentekada iz jedne porodice studira na BLC-u dvoje iviše studenata.

Posebna pogodnost za srednjoškolce koji susvaki razred srednje škole završili sa prosječnomocjenom 5,0 – oslobađaju se plaćanja školarine zaprvi semestar prve godine studija na BLC-u.

Način uplate troškova školovanja. Studentmože troškove školovanja uplatiti po svom izboruna jedan od sljedećih načina:u cjelosti, prilikomupisa na studij, ili u više jednakih rata.

Posebna pogodnost za studente je mogućnostda uplate troškove školovanja u 12 mjesečnih rataputem kredita za studente kod Komercijalne iliNove banke u Banjoj Luci.

Upis se obavlja u zgradiu Banjoj Luci, u Ulici MilošaObilića 30.

Sva obavještenja se mogu dobitina telefone: br. 051 433 010;433 012; fax.433 815; 065 281

381; 065 516 981, preko sajta:www.blc.edu.ba ili elektronskepošte: blc@teol.net.

 

Prepis. Mogućnost prepisa naprvu godinu studija (upis bezispunjavanja testa sklonosti isposobnosti) postoji za studentekoji su upisali prvu godinustudija na drugoj visokoškolskojustanovi.

Upis i prepis na višu godinu studija. Mogućnostprepisa (upisa) na višu godinu studija postojiza lica koja su završila višu školu i za studentedrugih visokoškolskih ustanova.

Predupis. Budući studenti koji nisu u mogućnostida dođu u prostorije BLC-a, mogu podnijetipredupisnu prijavu na osnovu koje „rezervišu“mjesto na studiju, tako što će popuniti obrazac/dat u prilogu na kraju Informatora/ i poslati gapreko pošte ili telefaksa. To je moguće učiniti i takoda se ovaj obrazac u elektronskoj formi /može senaći na sajtu BLC-a/ popuni i pošalje na e-mail:blc@teol.net.

Dodatne informacije mogu se u dobiti na sajtu:www. blc.edu.ba :

• u INFORMATORU ZA BUDUĆE STUDENTE

• na COLLEGE RADIJU,

• u filmu o BANJA LUKA COLLEGE –u