Lazo Roljić – Đuro Mikić – Boris Damjanović
 
Proučavajući izloženu materiju čitaoci se upoznaju sa osnovnim pojmovima teorije informacija, opšte teorije sistema, teorije upravljanja i kibernetike, metodama i sredstvima sistemske analize, osnovnom građom, logičkim i algebarskim osnovama i principom rada digitalnog računara, organizacijom i načinima obrade podataka, vrstama i karakteristikama postojećeg hardvera i softvera računarskih sistema, pojmom i tipovima računarskih mreža i servisima globalne računarske mreže – Interneta, upravljačkim i drugim informacionim sistema baziranim na informacijama i znanju.