Informaciona bezbjednost je nov, složen i, u svojoj suštini, višeslojan pojam. Ona je predmet interdisciplinarnih tehničko-tehnoloških (informatika, elektromagnetika uopšte uzev, obrada signala) i humanitarnih (sociologija, psihologija, pravo, politologija…) naučnih istraživanja i kao takva se može posmatrati sa različitih aspekata. Pored klasičnog aspekata posmatranja (pravni, tehnički i ekonomski), razlikujemo i razmatranje informacione bezbjednosti sa stanovišta bezbjednosti informacija i informacionih sistema u javnoj upravi, odnosno elektronskoj upravi. Porast značaja informacione bezbjednosti je promjena u procesu prikuplјanja podataka, u njihovoj transformaciji u informacije kao i u dalјoj distribuciji tih informacija posebno zbog primjene informaciono-komunikacionih tehnologija, koje ne poznaju državne granice i omogućavaju “povezivanje” cijelog svijeta (država, organizacija pa i pojedinaca).

Ova monografija treba da doprinese povećanju svijesti o potrebi i značaju informacione bezbjednosti, a posebno dovodi u fokus informacionu bezbjednost u javnoj upravi i elektronskoj upravi.