Knjiga ima za cilj da predstavi pravo interneta kroz njegove zanimljive pojavne oblike, kao pravo koje je tek u začetku razvoja kao specifični vid međunarodnog prava, kojeg karakteriše odsustvo klasične državne teritorije i obitavanje u fluidnom cyber prostoru. Ipak, karakter samostalnog prava mu daju izvori prava, koji su posebno u kontekstu evropskog prostora značajni, te uključuju već razvijenu pravnu praksu Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije, kao i principi koji su u razvoju.

Pored klasičnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava koji su, iako nekoliko decenija stari, zahvljujući svojoj opštosti otvorili mogućnost i zaštite prava u internet okruženju, u posljednje vrijeme doneseno je i nekoliko bitnh akata Evropske unije, od kojih je svakako najznačajnija Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR). Ova uredba je dala detaljnu i ujednačenu regulativu zaštite ličnih podataka na internetu, ali ono što je posebno važno, jeste njena teritorijalna primjenjivost, koja prati globalnu prirodu interneta, te obavezuje i subjekte izvan Evropske unije pod određenim uslovima.

Bez najmjere da potpuno iscrpi temu prava interneta, knjiga predstavlja i najčešće korištene institute interneta poput geolokacije, upotrebe CCTV, korištenja cookija (kolačića), profilisanja, bihevioralnog marketinga i sl…

U oblasti internet prava neizostavna je veza između informatičara i pravnika, te se nadam da će i jedni i drugi, uključujući i studente ovih oblasti, naći primjenu ove knjige.