Osnovni cilј ove monografije  je prezentovanje naučnih saznanja za uspješnu implementaciju koncepata elektronskog poslovanja u javnoj upravi, sa posebnim osvrtom na uvođenje elektronske uprave, imajući u vidu postavlјene cilјeve i ograničavajuće faktore prisutne unutar razmatranog sistema i nametnute iz okruženja. Brze promjene društveno-ekonomskog sistema i sve veći zahtjevi za transparentnošću zahtjevaju da javna uprava  preispita i prilagodi mehanizme svog djelovanja koji će osigurati funkcionisanje koje odgovara onome što od nje očekuju njeni korisnici. Javna uprava mora da poveća broj usluga koje će nuditi on-line i mora ih prilagoditi potrebama građana i privrednih subjekata. Informacione tehnologije predstavlјaju generator promjena i osnovu razvoja savremenih društava i njihovih ekonomija u 21. vijeku. Nјihovom primjenom nestaju prepreke u komuniciranju, učenju, poslovanju ili pružanju usluga.

Elektronska uprava bi trebala da funkcioniše tako da korisnici usluga uprave mogu u bilo koje vrijeme, za bilo koju potrebu i iz bilo kog mjesta da se obrate upravi. Takva uprava je potpuno i stalno operativna i pretpostavlјa integraciju svih informacionih sistema i podsistema.