Uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanje dovodi do novog i zanimljivog načina prenošenja nastavnog sadržaja studentima. Elektronsko obrazovanje je kompleksan sistem koji uključuje učenje na daljinu, predavanja na daljinu, nastavne materijale u raznim elektronskim formama, individualni i grupni proces učenja, tutorski i interaktivni rad.

Uvođenjem e-obrazovanja raste uloga i značaj profesora, kao mentora, koordinatora i učesnika obrazovnog procesa, a s druge strane, omogućava da u središtu obrazovnog procesa bude student, koji preuzima aktivnu ulogu i odgovornost za ishode obrazovanja. E-obrazovanje predstavlja visokokvalitetni proces obrazovanja u kome svi aktivno sarađuju s ciljem postizanja zadanih obrazovnih ciljeva. Pri tome se intenzivno koriste savremene informaciono-komunikacione tehnologije za stvaranje prilagodljivog virtuelnog okruženja. Nove tehnologije za prenos govora i slike u realnom vremenu obogatile su sistem obrazovanja, iako telekonferencija i video-konferencija još uvijek nisu najpopularniji alati za učenje na daljinu, ali nove tehnologije i novi programi potrebni za taj oblik komunikacije putem računara omogućavaju sve veću primjenu tih sistema.

Imajući u vidu svu kompleksnost i dinamičnost u razvoju i primjeni e-Obrazovanja, vjerujemo da će ova knjiga biti od koristi studentima i svima koje ova oblast interesuje.