susnjarpp

Prof. dr Vanja Šušnjar Čanković

Vanja Šušnjar Čanković rođena je 01. 01. 1981. godine u Banjoj Luci gdje završava Gimnaziju društveno-jezičkog smjera i Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, odsjek za engleski jezik i književnost. Kao stipendista Centra za međunarodni razvoj iz Bolonje, zvanje magistra ekonomskih nauka iz oblasti evropskog poslovanja stiče na Evropskom univerzitetskom koledžu u Briselu, a naučni stepen doktora ekonomskih nauka dobija na Slobomir P Univerzitetu iz Bijeljine.

Na Banja Luka College-u zaposlena je od 2007. godine kao predavač, a zatim profesor visoke škole i docent za uže naučne oblasti teorijska ekonomija i menadžment. Angažovana je na studijskom programu Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija, na studijskom smjeru Menadžment marketinga, trgovine i turizma. Izvodi nastavu iz sljedećih nastavnih predmeta: Organizacija preduzeća, Menadžment trgovine, Spoljnotrgovinsko poslovanje, Menadžment turističkih destinacija, Menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Metode i tehnika izrade istraživačkog rada.

Objavila veći broj naučnih i stručnih knjiga, kao i relevantnih radova objavljenih u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja.