RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

knjige

POSLOVNA INTELIGENCIJA, Mladen Radivojević, Milica Tepšić, Bojan Dumonjić, 2011, 346 str.

Poslovna inteligencija (eng. Business Intelligence, BI) je skup metodologija i koncepata za prikupljanje, analizu i distribuciju informacija uz pomoć različitih softverskih alata. U ovoj knjizi predstavljen je put od podataka i informacija do znanja i mudrosti, koji su neophodni za brži, jeftiniji i kvalitetniji rad, te efikasnije i efektivnije odlučivanje. Nove tehnologije su ključ i [...]

12 April, 2019.|

MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI, Mladen Radivojević, Milica Tepšić, Bojan Dumonjić, 2011, 373 str.

Menadžment informacioni sistemi kao akademska disciplina proučava lјude, tehnologiju, organizacije, i odnose između njih. Eksperti za menadžment informacione sisteme pomažu organizacijama da maksimizuju korist od ulaganja u osoblјe, opremu, i poslovni proces. Vrijeme u kome živimo predstavlja intenzivnu fazu razvoja i primjene novih tehnologija, tako da upravljanje novim tehnologijama, upravljanje informacionim sistemima, upravljanje znanjima  postaju [...]

12 April, 2019.|

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, Milica Tepšić, Mladen Radivojević, 2012, 356 str.

Ova knjiga je nastala kao rezultat nastojanja da se problematika osnova i primjene informacione tehnologije obradi na način zasnovan na sistemskom pristupu u definisanju informacione tehnologije, njenog mjesta i uloge u savremenom društvu. Sadrži devet poglavlja i dosta slika koje prikazuju istorijat razvoja informacionih tehnologija, kategorije računarskih sistema, hardverske komponente, komunikacione uređaje i medije, te [...]

12 April, 2019.|

INFORMATIKA U JAVNOJ UPRAVI, Milica Tepšić, Mladen Radivojević, Nikola Novaković 2013, 355 str.

Kao i sve oblasti društvenog i naučnog života i oblast informatike u javnoj upravi nije mogla ostati imuna na brze promjene. Krajem XX i početkom XXI vijeka država i pravo se sve više istražuju multidisciplinarno. Pored tradicionalnih tema i oblasti koje interesuju pravnike sve više se afirmišu i kibernetičke i informatičke teme. U vremenu kada [...]

12 April, 2019.|

INFORMACIONA BEZBJEDNOST U ELEKTRONSKOJ UPRAVI, Milica Tepšić, 2010, 281 str.

Informaciona bezbjednost je nov, složen i, u svojoj suštini, višeslojan pojam. Ona je predmet interdisciplinarnih tehničko-tehnoloških (informatika, elektromagnetika uopšte uzev, obrada signala) i humanitarnih (sociologija, psihologija, pravo, politologija...) naučnih istraživanja i kao takva se može posmatrati sa različitih aspekata. Pored klasičnog aspekata posmatranja (pravni, tehnički i ekonomski), razlikujemo i razmatranje informacione bezbjednosti sa stanovišta bezbjednosti [...]

12 April, 2019.|

ELEKTRONSKA UPRAVA, Milica Tepšić, 2009, 240 str.

Osnovni cilј ove monografije  je prezentovanje naučnih saznanja za uspješnu implementaciju koncepata elektronskog poslovanja u javnoj upravi, sa posebnim osvrtom na uvođenje elektronske uprave, imajući u vidu postavlјene cilјeve i ograničavajuće faktore prisutne unutar razmatranog sistema i nametnute iz okruženja. Brze promjene društveno-ekonomskog sistema i sve veći zahtjevi za transparentnošću zahtjevaju da javna uprava  preispita [...]

12 April, 2019.|

E-OBRAZOVANJE, Milica Tepšić, Mladen Radivojević, Duška Straživuk, Slobodanka Bakić, 2017, 258. str.

Uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanje dovodi do novog i zanimljivog načina prenošenja nastavnog sadržaja studentima. Elektronsko obrazovanje je kompleksan sistem koji uključuje učenje na daljinu, predavanja na daljinu, nastavne materijale u raznim elektronskim formama, individualni i grupni proces učenja, tutorski i interaktivni rad. Uvođenjem e-obrazovanja raste uloga i značaj profesora, kao mentora, koordinatora i učesnika [...]

12 April, 2019.|

Poslovna etika u savremenoj ekonomiji

Savremena ekonomska i poslovna dinamika traži sve veću otvorenost, slobodu i liberalizam svih ekonomskih subjekata. To podrazumijeva visok stepen povjerenja ili socijalnog kapitala,odnosno pokreće dilemu o odnosu između poslovanja i etike.  Upravo ovom problematikom bavi se autor knjige Poslovna etika u savremenoj ekonomiji. Novija istraživanja u ovoj oblasti pokazuju da odsustvo etičkih normi u poslovanju nanosi veliku štetu kako [...]

12 April, 2019.|

Značaj organizacionog strukturiranja za implementaciju razvojne strategije, Macura Rajko

Macura, Rajko (2014). Značaj organizacionog strukturiranja za implementaciju razvojne strategije / Rajko Macura. - 1. izd. - Banja Luka : Besjeda : BLC, 2013, (Banja Luka : Izdavačko grafičko društvo). - 397  str. ; 25 cm. - (Naučna monografija) ISBN 978-99938-1-216-6, COBISS.BH-ID 3977752 Knjiga spade u kategoriju Naučna monografija.

12 April, 2019.|

Socijalna uključenost: diskurs ili novi koncept, Macura Rajko

Macura, Rajko i drugi (2014): Socijalna uključenost: diskurs ili novi koncept /, Banja Luka : Besjeda : BLC, 2014 (Prijedor : UG Svjetionik), ISBN 978-99938-1-219-7 (Besjeda), COBISS.RS-ID 4106776 Koncept socijalne isključenosti podrazumijeva princip supsidijarnosti, to jes,t da se problemi rješavaju tamo gdje su i nastali, kao i pružanje vrste i obima pomoći u skladu sa [...]

12 April, 2019.|

Analiza tržišta rada Bosne i Hercegovine, Macura, Rajko, Nenad Novaković

Macura, Rajko, Nenad Novaković (2018). Analiza tržišta rada Bosne i Hercegovine / Rajko Macura, Banja Luka : BLC : Besjeda, (Banja Luka). ISBN 978-99938-1-337-8. COBISS.RS-ID 7385112. Luka : Grafid). Knjiga predstavlja originalan naučno – istraživački rad na temu analize tržišta rada u BiH. U okviru rada, provedena su četiri primarna istraživanja, kao i desk istraživanje, [...]

12 April, 2019.|

Projekt menadžment Banja Luka

Projekt menadžment Banja Luka: Besjeda, 2014 (Banja Luka : BLC Atelje za grafički dizajn i digitalnu štampu). - 405 str. - (Naučna knjiga)   ISBN 978-99938-1-237-1 COBISS. RS-ID 4458520 Knjiga je namijenja studentima koji izučavaju problematiku upravljanja projektima, menadžerima kompanija, liderima projektno orijenisanih organizacija, kao i svim osobama angažovanim u administraciji, nauci i neprofitnim organizacijama koji [...]

12 April, 2019.|

Modelovanje preduzetničkog organizovanja u BiH, Macura Rajko

Macura, Rajko (2007). Modelovanje preduzetničkog organizovanja u BiH. Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Banja Luka, UDK: 005.5(497.6)(043.2) 658(497.6)(043.2).  COBICC: 993816. 2007. Modelovanje je stvaranje modela. U smislu socijalnog modelovanja, odnosi se na uticaj društveno prihvaćenog ili promovisanog ponašanja i kulture na pojedinca. Autor se bavi modelovanjem preduzetničkog organizovanja u cilju pomoći subjektima [...]

12 April, 2019.|

Izaberi životni poziv prema sebi, Macura Rajko

Macura, Rajko (2012) Izbor životnog poziva, priručnik, Laktaši : Visoka škola "Dositej", 2012, ISBN 978-99955-703-4-7, UDK 37.048.4(035), COBISS.RS-ID2559256. 2. izdanje Namjera autora je da pomogne učenicima završnog razreda osnovne škole da izaberu životni poziv u skladu sa svojim afinitetima I sposobnostima i potrebama tržišta rada. U okviru knjige, opisana su ključna zanimanja, uslovi rada u [...]

12 April, 2019.|

Ekonomska isključenost građana

Macura, Rajko (2009). Ekonomska isključenost građana, Banja Luka, 2009. – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, ISBN: 978-99955-40-05-0 Evropska unija promoviše koncept socijalne isključenosti građana. Vežina socijalne isključenosti je uzrokovana ekonomskim razlozima, prvenstveno nezaposlenošću. Knjiga predstavlja spoj socijalnog i ekonomskog sektora, njihove međusobne interakcije i međuuslovljenosti.

12 April, 2019.|

Strateški menadžment, Rajko Macura

Macura, Rajko (2012). Strateški menadžment / Rajko Macura : Alati,  tehnike i metode - BLC College, Besjeda, BanjaLuka, 2012, ISBN 978-99938-1-192-3 (Besjeda) COBISS.BH-ID 3392536 Ovaj priručnik je koristan alat za menadžere svih nivoa, kako u profitnim, tako i neprofitnim organizacijama. Pisanje ove knjige motivisano je i nedostatkom prikladne literature vezane za osnove strateškog menadžmenta na [...]

12 April, 2019.|

Menadžment ljudskih resursa, Macura Rajko

Macura, Rajko (2012). Menadžment ljudskih resursa, BLC College, Besjeda, BanjaLuka, 2012., ISBN 997-99938-1-Namjera autora je da pomogne studentima da dobiju dobru osnovu kako bi postali uspješni menadžeri u oblasti ljudskih resursa, da mogu uskladiti ciljeve zaposlenih sa ciljevima organizacije i da su sposobni što uspješnije predvidjeti ponašanje zaposlenih u budućnosti.

12 April, 2019.|

Priručnik o govoru mržnje, prevod publikacije s engleskog jezika, odštampan u saradnji sa Savjetom Evrope, Ana Veber, 2013, 96 str.

Pravo na slobodu izražavanja podrazumijeva obaveze i odgovornosti i podliježe određenim ograničenjima predviđenim Članom 10.2. Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja se, između ostalog, odnose na zaštitu prava drugih lica. Određivanje onoga što predstavlja „govor mržnje“ posebno je teško jer ova vrsta govora ne uključuje nužno izraze mržnje ili osjećanja. Na osnovu svih primjenjivih tekstova [...]

11 April, 2019.|

Kako bi Vam sve opcije bile dostupne preporučujemo da koristite pretraživače MS Edge ili Google chrome

 


Obrazac za žalbe vezane za kvalitet izvođenja e-nastave