BANJA LUKA COLLEGE KAO PRVA I ZA SADA JEDINA AKREDITOVANA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA, U STATUSU VISOKE ŠKOLE SA AKADEMSKIM STUDIJEM I ZVANJEM, U DRŽAVNOM REGISTRU BiH I U AGENCIJI ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA REPUBLIKE SRPSKE

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH upisala je prve visokoškolske ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U Registar su upisane slijedeće ustanove:

– Visoka škola „Banja Luka College“
– Univerzitet u Istočnom Sarajevu
– Univerzitet u Banjoj Luci
– Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
– Nezavisni univerzitet Banja Luka

UVJERENJE-O-AKREDITACIJI

U utorak, 12.11.2013. godine je na svečanosti u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, prof. dr Miroslav Bobrek uručio sertifikat o akreditaciji Banja Luka College-a direktoru ove visokoškolske ustanove doc. dr Mladenu Mirosavljeviću, koja je kao prva i za sada jedina akreditovana visokoškolska ustanova, u statusu visoke škole sa akademskim studijem i zvanjem  u Republici Srpskoj i BiH.
Navedene visokoškolske ustanove upisane su na osnovu rješenja o akreditaciji koja donose nadležne obrazovne vlasti, odnosno u konkretnim slučajevima, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, te preporuka o akreditaciji koje je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.  Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedene visokoškolske ustanove provela postupak ocjenjivanja  usklađenosti rješenja o akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila  usklađenosti rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar. Rok važenja akreditacije za navedene ustanove  je pet godina.

Akreditacija je potvrda standarda kvaliteta rada visokoškolske ustanove u skladu sa Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.

SERTIFIKAT  O AKREDITACIJI BANJA LUKA COLLEGE-a

 

Akreitacija-2